نمایه توده بدن، شاخص مطمئنی برای چربی کل بدن است. میزان این چربی با خطر ابتلاء به بیماری و مرگ، ارتباط دارد. هر چند این شاخص هم برای مردان و هم زنان معتبر است اما دارای محدودیت‌های زیر نیز می‌باشد:

  • میزان چربی بدن در مورد ورزشکاران و کسانی که اندام عضلانی دارند ممکن است بیش از حد واقعی نشان داده شود.
  • میزان چربی بدن در مورد افراد مسن و کسانی که جرم عضلانی خود را از دست داده‌اند ممکن است کمتر از حد واقعی نشان داده شود.
 

نمایه توده بدن خود را با استفاده از فرمول زیر محاسبه و با استاندارد مقایسه کنید:

یعنی اینکه وزن بدن بر حسب کیلو گرم را بر مربع قد بر حسب متر تقسیم نمائید .
حال :

وزن ( کیلوگرم ) :
قد ( سانتی متر ) :
نمایه توده بدن :
همیشه سعى نمایید با تغذیه صحیح و فعالیت بدنى، نمایه توده بدن خود را در محدوده طبیعى نگهدارید.
 

بستن پنجره