ارزشها و ايده آلها
 
 
 

پرسشهای زير را بخوانيد. تصويری از آنچه گذشته شده را در ذهن بياوريد و اولين چيزی که در تصورتان می آيد را بنويسيد.

پرسشها را يکی يکی در نظر بگيريد و قبل از آن که پاسخ يک پرسش را ننوشته ايد به سراغ پرسش بعدی نرويد.

١.
  شما در جنگلی در حال راه رفتن هستيد . چه کسی همراه شماست؟
     
٢.
  شما در جنگلی در حال راه رفتن هستيد، جانوری را می بينيد. چه جانوری است؟
     
٣.
  چه نوع رفتاری بين شما و آن جانور اتفاق می افتد؟
     
٤.
  بيشتر به داخل جنگل می رويد، به يک محوطه باز می رسيد و در مقابل خود، خانه رويائيتان را می بينيد. اندازه آن را تشريح کنيد.
     
٥.
  آيا گرداگرد خانه رويائيتان حصاری وجود دارد؟
     
٦.
  شما وارد خانه می شويد و به اتاق پذيرايی می رويد. ميز غذاخوری در وسط اتاق قرار دارد. شرح دهيد روی ميز و اطراف آن چه می بينيد؟
     
٧.
  از در پشت خانه خارج می شويد. لای چمنها يک فنجان افتاده است. جنس فنجان از چيست (سراميک، شيشه، کاغذ و ...) ؟
     
٨.
  با فنجان چکار می کنيد؟
     
٩.
  از خانه دور می شويد و به انتهای محوطه خانه می رسيد، خود را در کنار آبی می يابيد. اين آب چيست (برکه، رود، اقيانوس ...)؟
     
١٠.
  چگونه از آب عبور می کنيد؟
 
     
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.