جعبه‌ای در جاده
 
 
 

جعبه‌ای در کنار جاده‌ای که شما در حال گذشتن از آن هستید افتاده است. درون آن چیست؟

 
     
  یک بچه گربه رها شده  
     
  زباله  
     
  جواهرات با ارزش  
     
  یک چیز شگفت‌آور (سورپریز)  
     
  هیچی  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.