اگر شما بوديد چکار می کرديد؟
 
 
  فرض کنيد در صحرايی قرار داريد و ٥ حيوان زير در اختيار شما هستند:

• يک شير
• يک گاو
• يک اسب
• يک گوسفند
• يک ميمون

برای عبور از صحرا بايد از شر يکی از اين حيوانها خلاص شويد. کداميک را رها می کنيد؟

اکنون شمائيد و چهار حيوان ديگر. صحرا گرم و سوزان است و راه درازی در پيش است. همه جا را شن و ماسه پوشانده است. تصميم می گيريد برای هر چه سريعتر خارج شدن از صحرا، يکی ديگر از حيوانات را جا بگذاريد. اين بار کداميک را رها می کنيد. حال ٣ حيوان برای شما باقی مانده است. باز هم می رويد و می رويد و می رويد. همچنان گرما و گرما و گرما. انگار آبادی که به دنبالش هستيد غيب شده است. چاره ای نداريد جز اين که يکی ديگر از حيوانات را جا بگذاريد.

اکنون شما مانده ايد و دو حيوان ديگر. تا افق و تا آنجا که چشم می بيند صحرا ادامه دارد. متأسفانه چاره ای نيست جز اين که برای حرکت سريعتر يکی ديگر از حيوانات را نيز رها کنيد. کداميک را رها می کنيد و کداميک را نگه می داريد؟

قبل از اين که به قسمت جواب برويد، مطمئن باشيد که ترتيب رها کردن حيوانات را به خاطر داشته باشيد.

 
     
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.