آزمون میزان شناخت دوستان
 
 
 

1) شماره تلفن چند نفر از دوستانتان را حفظ هستید؟

 
 
0-3

4-6

7 یا بیشتر

 
   
 

2) نمره ماشین چند نفر از دوستانتان را می‌دانید؟

 
 
هیچ
یک
دو
سه یا بیشتر
 
   
 

3) تاریخ تولد چند نفر از دوستانتان را می‌دانید؟

 
 

0-1

2-3

4 یا بیشتر

 
   
 

4) شماره کفش یا اندازه پیراهن چند نفر از دوستانتان را می‌دانید؟

 
 

هیچ

یک

دو یا بیشتر

 
 

5)  رمز عبور (password) کامپیوتر چند نفر از دوستانتان را می‌دانید؟

 
 

هیچ

یک یا بیشتر
 
   
 

6)  گروه خونی چند نفر از دوستانتان را می‌دانید؟

 

هیچ

یک یا بیشتر
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.