نحوه خوابیدن شما و همسرتان
 
 
 

 

 
 

1) آیا شما و همسرتان هر دو به پهلو و یکی نزدیک به پشت دیگری می‌خوابید؟

 
 

بله

نه

 
   
 

2) آیا همسرتان در هنگام خوابیدن از شما فاصله می‌گیرد و در آن طرف تخت می‌خوابد؟

 
 

بله

نه

 
   
 

3) آیا بخشی از بدن‌های شما در هنگام خواب با هم تماس دارد؟

 
 

بله

نه

 
   
 

4) آیا همسر شما معمولاً نحوه خاص و عجیبی برای خوابیدن دارد، مثلاً نصف بدنش بیرون از تخت؟

 
 

بله

نه

 
 

5) آیا نحوه خوابیدن شما و همسرتان معمولاً با یکدیگر «متفاوت» است؟ آیا هیچکدامتان بخش بیشتری از تخت را
     اشغال می‌کنید؟ آیا هیچکدامتان بخش بیشتری از روانداز را به خود اختصاص می‌دهید؟

 
 

بله به هر سه سوال

بله به دو تا از سوال‌ها

بله به یکی از سوال‌ها

نه به هر سه سوال

 
 


     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.