دوران بچگی شما چقدر طول کشید؟
 
 
 

ده سوال زیر را پاسخ دهید تا متوجه شوید دوران بچگی شما به موقع خاتمه یافته یا زودتر؟


 
 

1) چه موقع متوجه شدید که «عمو نوروز» دروغ و ساختگی است؟

 
 

در حدود 12 سالگی یا بیشتر

در حدود 11 سالگی

در حدود 10 سالگی یا زودتر
 
   
 

2) آیا در کودکی مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفته‌اید؟

 
 
بله
نه
 
   
 

3) از چه زمانی شروع به قرار ملاقات گذاشتن کردید؟

 
 

در حدود 15 سالگی یا بیشتر

در حدود 14 سالگی

در حدود 13 سالگی یا زودتر

 
   
 

4) آیا در هنگامی که بچه بودید پدر و مادرتان از هم جدا شدند؟ آیا یکی از آنها فوت کرد؟

 
 

بله به یک یا هر دو سوال

نه به هر دو سوال

 
 

5) از چه موقع حقّه زدنها و کلک بازیهای دوران بچگی را کنار گذاشتید؟

 
 

در حدود 14 سالگی یا بیشتر

در حدود 13 سالگی یا زودتر
 
   
  6) از چه موقعی شروع به شک کردن به بزرگسالان کردید؟
 

در حدود 12 سالگی یا بیشتر

در حدود 11 سالگی یا زودتر
   
  7) در چه موقع شروع به آرایش یا اصلاح صورت خود کردید؟
 

آرایش: در حدود 13 سالگی یا بیشتر (اصلاح صورت: در حدود 16 سالگی یا بیشتر)

آرایش: در حدود 12 سالگی یا زودتر (اصلاح صورت: در حدود 15 سالگی یا زودتر)
   
  8) از چه موقع احساسات جنسی در شما پیدا شد؟
 

در حدود 12 سالگی یا بیشتر

در حدود 11 سالگی یا زودتر
   
  9) از چه موقع شروع به خواندن یا دیدن اخبار کردید؟
 

در حدود 13 سالگی یا بیشتر

در حدود 12 سالگی یا زودتر
   
  10) خودتان فکر می‌کنید چه موقع دوران بچگی شما خاتمه یافته است؟
 

در حدود 13 سالگی یا بیشتر

در حدود 12 سالگی یا زودتر
   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.