فرزند آینده شما چه مشخصاتی خواهد داشت؟

 
 
 

با توجه به اولویت‌های حال و آینده‌تان، مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید:

(توجه: اگر شک داشتید می‌توانید بیشتر از یک گزینه را هم انتخاب کنید.)

 
     
 

سوال 1: وقتی صحبت از نظم و انضباط می‌شود من ...

 
قوی و پابرجا خواهم بود.
محکم ولی با انصاف خواهم بود.
از بچه‌ها پیروی خواهم کرد.
این مسائل را به همسرم واگذار خواهم کرد.
 
 


سوال 2:
در مورد آموزش و تحصیل بچه‌ها، من ...

 
 
تشویقشان می‌کنم و به آنها جایزه می‌دهم.
بر اهمیت تحصیل تأکید می‌کنم.
نرم و انعطاف‌پذیر هستم.
می‌گذارم خودشان هر طور می‌خواهند عمل کنند.
 
 


سوال 3:
در مورد دوستان دوره نوجوانی فرزندم ...

 
 
درباره آنها تحقیق می‌کنم.
از خود آنها سوال می‌کنم.
به خودشان واگذار می‌کنم.
از آنها دوری می‌کنم.
 
 


سوال 4:
در مورد ساعت خانه آمدن در شب، من ...

 
 
شدیدترین محدودیت‌ها را اعمال می‌کنم.
با فرزندم مصالحه می‌کنم.
محدوده‌های زمانی منصفانه‌ای را در نظر می‌گیرم.
دلم نمی‌خواهد پیگیری و ردیابی کنم.
 
 


سوال 5:
در مورد مسائل جنسی ...

 
 
صریح و صادق خواهم بود.
از مطرح کردنش خجالت می‌کشم.
از بُعد اخلاقی درباره‌اش بحث خواهم کرد.
دخالت نمی‌کنم و می‌گذارم تا خود بچه آگاهی‌های لازم را به دست آورد.
 
 


سوال 6: بچه‌ها به طور کلّی ...

 
 
بیشتر وقت‌ها مفید هستند.
بیشتر وقت‌ها مرا نگران و مضطرب می‌کنند.
معمولاً مرا خوشحال می‌کنند.
وروجک و آتشپاره هستند.
 
 


سوال 7: از نظر زمانی که در اختیار بچه‌ها خواهم بود ...

 
 
به یک پرستار مطمئن، اعتماد می‌کنم.
نیازهای اولیه‌شان را خودم برطرف می‌کنم.
به طور جدّی در کنارشان خواهم بود.
گوش به فرمانشان خواهم بود.
 
 


سوال 8:
بچه‌های من ...

 
 
سرمایه مهمی برای من محسوب می‌شوند.
پناهگاه مطمئنی برای من هستند.
مهم‌ترین مسأله مورد توجه من در زندگی نیستند.
هیچوقت مثل من و همسرم نمی‌شوند.
 
 


سوال 9:
از نظر برخورد پدرانه و یا مادرانه با آنها ....

 
من عاشق آنها خواهم بود.
من واقع‌بین و منطقی خواهم بود.
مردد و نامطمئن هستم.
از آنها فاصله خواهم گرفت ولی رابطه‌ام را حفظ خواهم کرد.
 


سوال 10:
احساس کلّی من نسبت به فرزندانم ....

 
غرور و افتخار
رشد و شادمانی
نگرانی و بی‌حوصلگی
شک و ترس
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.