آزمون روانشناسی دانشگاه کلمبيا

 
 
 

عدد 20 را بيست بار تکرار کنيد ...

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

حال به سرعت يکی از سبزيجات را نام ببريد. خيلی فکر نکنيد. اولين چيزی که به ذهنتان رسيد چه بود؟

 
     
 
   
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.