آزمون دوستى
 
 
   
 

اين يک سرگرمى جالب است که نتيجه باور نکردنى و عجيب و غريبى دارد. اما شرطش اين است که کارهايى که گفته شده را مرحله به مرحله انجام دهيد و مطالب را از پيش نخوانيد. اين آزمون در حدود ٣ دقيقه طول مى کشد.


يک صفحه کاغذ سفيد و يک قلم برداريد.


وقتى از شما خواسته مى شود که نام فردى را بنويسيد مطمئن باشيد که او را واقعاً مى شناسيد و اولين کسى باشد که به ذهنتان مى آيد.


کارهايى که گفته شده را مرحله به مرحله انجام دهيد و مطالب را از پيش نخوانيد و گرنه جنبه سرگرمى اين آزمون از بين مى رود.

١.
  اعداد ١ تا ١١ را در يک ستون روى کاغذ بنويسيد.
٢.
  در جلوى اعداد ١ و ٢ هر عددى که دلتان مى خواهد بنويسيد.
٣.
  در جلوى عدد ٣ و عدد ٧ نام دو نفر از جنس مخالفتان را بنويسيد (به مطالب جلوتر نگاه نکنيد و گرنه جواب درست در نمى آيد.)
٤.
  در جلوى اعداد ٤، ٥ و ٦ نام هر کسى که مى خواهيد (از قبيل دوستان، خانواده و ... ) را بنويسيد.
٥.
  اسم چهار ترانه را در جلوى اعداد ٨، ٩، ١٠ و ١١ بنويسيد.
٦.
  و بالاخره، يک آرزو کنيد.
 
     
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.