شاخص خواب‌هایتان را کشف کنید
 
 
 

خواب‌هایی که می‌بینید چقدر با خواب‌هایی که اغلب مردم می‌بینند مشترک است؟

 
 

1)  من خواب دیده‌ام که در یک مکان عمومی به صورت عریان یا نیمه عریان بوده‌ام.

 
 
درست

غلط

 
   
 

2) من خواب دیده‌ام که یک حیوان دنبال من کرده بود.

 
 

درست

غلط

 
   
 

3)  هنگامی که خواب می‌دیدم، «متوجه» بودم که دارم خواب می‌بینم.

 
 

درست

غلط

 
   
 

4)  من خواب دیده‌ام که گم شده بودم.

 
 

درست

غلط

 
 

5) من خواب دیده‌ام که بر سرقراری دیر رسیده بودم.

 
 

درست

غلط

 
 

 

     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.