امتحان تخصصی
 
 
 

امتحان کوتاه زير شامل ٤ سوال است. سوالها زياد سخت نيستند و جواب آنها هم در زير آمده است ولی قبل از آن که پاسخها را ببينيد سعی کنيد خودتان پاسخها را بيابيد.

اين امتحان برای آزمايش متخصص بودن شماست.


سوالات

١)   چگونه می توان يک زرافه را داخل يک يخچال قرار داد؟   پاسخ را ببينيد
         
٢)   چگونه می توان يک فيل را داخل يک يخچال قرار داد؟
  پاسخ را ببينيد
         
٣)   شير، سلطان جنگل، تمام حيوانات را به يک گردهمايی فرا می خواند. تمام حيوانات بجز يکی از اين حيوانات در اين گردهمايی شرکت می کنند. حيوانی که غايب بوده کدام است؟   پاسخ را ببينيد
         
٤)   شما بايد از يک رودخانه عبور کنيد. اين رودخانه محل زندگی تمساحها است. چگونه از آن عبور می کنيد؟   پاسخ را ببينيد
         
 
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.