از دریچه چشم چه کسی نگاه می‌کنید؟
 
 
 

 

 
 

1)  مناسب‌ترین جمله را انتخاب کنید:

 
 

من از اظهار نظر منفی دیگران درباره خودم، خیلی زود ناراحت می‌شوم.

اظهار نظر منفی دیگران درباره من، مرا ناراحت نمی‌کند.

 
   
 

2) مناسب‌ترین جمله را انتخاب کنید:

 
 

من نگران این که اکثریت چه می‌گویند نیستم و کاری را که به نظرم درست می‌آید انجام می‌دهم.

من معمولاً طبق نظر جمع عمل می‌کنم، حتی اگر موافق آن نباشم.

 
   
 

3)  مناسب‌ترین جمله را انتخاب کنید:

 
 

برخی از نزدیک‌ترین دوستانم از من انتقاد می‌کنند.

من و دوستانم کاری به یکدیگر نداریم و از هم انتقاد نمی‌کنیم.

 
   
 

4)  مناسب‌ترین جمله را انتخاب کنید:

 
 

من نسبت به دوستانم تعصب شدید دارم.

من نسبت به دوستانم علاقه‌مندم.

من دوست نزدیکی ندارم.

 
 

5) اغلب مردم مرا به این صورت تعریف می‌کنند:

 
 

من معمولاً رفتارم طبیعی است.

من معمولاً خجالتی هستم.

من معمولاً یک نقاب اجتماعی به چهره می‌زنم.

 

 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.