طول موج قلب‌هایتان را اندازه بگیرید!

 
 
 


 
 

سوال 1: صحیح‌ترین گزینه را انتخاب کنید ...

 
 

من بیشتر اهل حرف زدن هستم و او بیشتر اهل شنیدن

من بیشتر اهل شنیدن هستم و او بیشتر اهل حرف زدن

ما هر دو اهل حرف زدن هستیم

ما هر دو اهل شنیدن هستیم

 
   
 

سوال 2: صحیح‌ترین گزینه را انتخاب کنید ...

 
 
من بیشتر از او اهل ورزش کردن هستم
او بیشتر از من اهل ورزش کردن است
ما هر دو اهل ورزش کردن هستیم
ما هیچکدام اهل ورزش کردن نیستیم
 
   
 

سوال 3: صحیح‌ترین گزینه را انتخاب کنید ...

 
 

من صبح‌ها زود از خواب بلند می‌شوم، ولی او نه

او صبح‌ها زود از خواب بلند می‌شود، ولی من نه

ما هر دو صبح‌ها زود از خواب بلند می‌شویم

ما هیچکدام صبح‌ها زود از خواب بلند نمی‌شویم

 
   
 

سوال 4: صحیح‌ترین گزینه را انتخاب کنید ...

 
 

من اهل شوخی هستم، او بیشتر جدّی است

او اهل شوخی است، من بیشتر جدّی هستم
ما هر دو اهل شوخی هستیم
ما هر دو آدم‌های جدّی هستیم
 
 

سوال 5: صحیح‌ترین گزینه را انتخاب کنید ...

 
 

من بیشتر اهل منطق هستم، او بیشتر دستخوش احساسات

او بیشتر اهل منطق است، من بیشتر دستخوش احساسات
ما هر دو اهل منطق هستیم
ما هر دو دستخوش احساسات هستیم
 
 

     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.