تعبیر خواب

 
 
 

دیشب چه خوابی دیدید؟

 
     
  داشتید پرواز می‌کردید.  
     
  داشتید یک امتحان مشکل می‌دادید.  
     
  حامله بودید.  
     
  تحت تعقیب بودید.  
     
  داشتید سقوط می‌کردید.  
     
  در ملاء عام عریان بودید.  
     
  با یک آدم مشهور دوست بودید، یا رابطه داشتید.  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.