نمره شما چند است؟

 
 
 

به چهار سوال زیر «صادقانه» پاسخ دهید تا نمره شما را محاسبه کنیم!

 
 

سوال 1: از شکلم:

 
 

خوشم می‌آید.

خوشم نمی‌آید.

 
   
 

سوال 2: از موهایم:

 
 
خوشم می‌آید.
خوشم نمی‌آید.
 
   
 

سوال 3: از هیکلم:

 
 

خوشم می‌آید.

خوشم نمی‌آید.

 
   
 

سوال 4: از سایر خصوصیاتم:

 
 

خوشم می‌آید.

خوشم نمی‌آید.
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.