رابطه همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی با مشکلات عاطفی

 

دکتر سیامک سامانی
گروه‌ روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز (نویسنده پاسخگو) (samani@shirzu.ac.ir)
دکتر اصغر رضویه
گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز


 
 

چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی رابطه همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی بر میزان مشکلات عاطفی در نوجوانان است. گروه نمونه این مطالعه شامل 1592 دانش‌آموز دختر و پسر مقطع دبیرستان در شهر شیراز است که به شیوه خوشه‌ای تصادفی اتنخاب شده‌اند. میانگین سنی گروه نمونه برابر با 75/15 بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل سه مقیاس انسجام خانواده، استقلال عاطفی و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس بود. در این تحلیل رابطه متغیرهای همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی بر مشکلات عاطفی در قالب یک مدل علّی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که جنسیت، همبستگی عاطفی و بعد فردیت، در استقلال عاطفی از موثرترین متغیرهای مربوط به میزان مشکلات عاطفی به حساب می‌آیند. این مطالعه، همچنین نشان داد که جنسیت، عاملی مؤثر بر میزان بروز مشکلات عاطفی می‌باشد. در مجموع، نتایج این تحلیل نشان داد که مدل مورد آزمون 5/18 درصد واریانس متغیر مشکلات عاطفی را تبیین می‌نماید. همچنین شاخص GFI نیز حاکی از تطابق مدل با داده‌های تجربی بود.

به نقل از: پژوهش در سلامت روان‌شناختی، دانشگاه تربیت معلم تهران- قطب علمی روان‌شناسی استرس، دوره اول، شماره اول، بهار 1386

 
     
 

:نظر خود را در مورد اين مطلب اعلام نماييد
( 7  رای )
 
بی استفاده کم استفاده متوسط مفید خيلی مفید
 
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.