تفاوت‌های فردی در سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی:
نقش تعهد هویت و بهزیستی روان‌شناختی

 

امید شکری
دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران (نویسنده پاسخگو)
دکتر مهرناز شهرآرای
دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران
زهره دانشورپور
کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی
رضا دستجردی
دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران


 
 

چکیده
هدف این پژوهش، بررسی نقش سبک‌های هویت از طریق تعهد هویت و بهزیستی روان‌شناختی و همچنین نقش تعهد هویت و بهزیستی روان‌شناختی بر عملکرد تحصیلی است. در نمونه‌ای متشکل از 340 دانشجو (145 پسر و 195 دختر)- که با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند- سیاهه سبک‌های هویت (وایت، ومپلر و وین، 1998) و مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی (ریف، 1989) اجرا شد. با استفاده از تحلیل مسیر، نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم و اثر کل متغیرهای برونزای پژوهش (سبک‌های هویت) از طریق تعهد هویت و بهزیستی روان‌شناختی بر عملکرد تحصیلی در تمام الگوها معنادار است. اثر مستقیم تعهد هویت بر عملکرد تحصیلی مثبت و معنادار و اثر غیرمستقیم آن نیز فقط از طریق خرده مقیاس‌های رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود بر عملکرد تحصیلی معنادار بدست آمد. اثر مستقیم بهزیستی روان‌شناختی بر عملکرد تحصیلی بجز برای مقیاس استقلال نیز معنادار بدست آمد. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که سبک‌های هویت از طریق پیش‌بینی تعهد هویت و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان، عملکرد تحصیلی آنان را تبیین می‌نماید.

به نقل از: پژوهش در سلامت روان‌شناختی، دانشگاه تربیت معلم تهران- قطب علمی روان‌شناسی استرس، دوره اول، شماره اول، بهار 1386

 
     
 

:نظر خود را در مورد اين مطلب اعلام نماييد
( 10  رای )
 
بی استفاده کم استفاده متوسط مفید خيلی مفید
 
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.