group therapy
گروه‌درمانى
 
 
روان‌درمانى گروهى نوعى درمان است که در آن افراد دچار ناراحتى هيجانى که به دقت انتخاب شده‌اند، به‌منظور کمک به يکديگر در تغيير دادن شخصيت خود، در گروهى که به‌وسيله يک درمانگر آزموده هدايت می‌شود، قرار داده می‌شوند. با استفاده از مانورهاى تکنيکى و سازه‌هاى فرضى، هدايت‌کننده از تعامل اعضاء گروه براى ايجاد اين تغيير استفاده می‌کند.
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.