روز جمعه چکار می خواهید بکنید ؟
 
 
 

فردا جمعه است. چکار می‌خواهید بکنید؟

 
     
  خانه می‌مانم و استراحت می‌کنم.  
     
  به خرید می‌روم.  
     
  ورزش می‌کنم.  
     
  از خانه بیرون می‌روم و پیاده‌روی می‌کنم.  
     
  در تختخواب می‌مانم و کسر خوابم را جبران می‌کنم.  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.