کدام میوه را انتخاب می‌کنید؟

 
 
 

اگر میوه‌های زیر در یک ظرف قرار داشته باشد و شما بتوانید یکی از آن‌ها را بردارید، کدامیک را انتخاب می‌کنید؟

 
     
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.