تخم گل چه می‌گوید؟
 
 
 

اگر تخم یک گل می‌توانست حرف بزند چه می‌گفت؟

 
     
  من خیلی خوشحالم! بی‌صبرانه منتظر رشد و شکفتن (گل دادن) هستم!  
     
  مواظب راه رفتنتان باشید! نمی‌خواهم زیر پای شما له شوم!  
     
  می‌ترسم نتوانم به خوبی بشکفم (گل بدهم) ...  
     
  از این که مرا کاشتی متشکرم. من زندگیم را مدیون تو هستم.  
     
  هی! شیر آب را ببند ... غرقم کردی!  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.