برای دوستتان چه هدیه‌ای می‌خرید؟
 
 
 

برای دوست نزدیکتان چه نوع هدیه‌ای می‌خرید؟

 
     
  چیزی که او را خوشحال کند، صرفنظر از این که هم اکنون چندتا از آن داشته باشد!  
     
  چیزی که خودتان دوست دارید.  
     
  چیزی که دوستتان مدتی است می‌خواسته است.  
     
  چیزی که به تازگی مد شده و محبوبیت یافته است.  
     
  یک چیز دست‌ساز یا خانگی.  
     
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.