آزمون شخصيت: طرز خوابيدن
 
 
 

گفته شده است که طرز خوابیدن، معرف شخصیت افراد است.
شما معمولاً چگونه می‌خوابید؟

 
     
  به پهلو  
     
  به روی شکم  
     
  طاقباز  
     
  به شکل جنینی (به پهلو، پاها جمع توی سینه)  
     
  « قروقاطی » ... عرضی، بدن پیچیده ...  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.