خواب موفقیت
 
 
 

شما خواب دیده‌اید که به موفقیت بزرگی دست می‌یابید. اگر بخواهید این خواب را تعبیر کنید، کدامیک از گزینه‌های زیر را به عنوان تعبیر آن در نظر می‌گیرید:

 
     
  نشانه این است که در آینده موفقیت بزرگی در انتظار شماست.  
     
  نشانه این است که اگر سخت تلاش کنید، در آینده به موفقیت دست خواهید یافت.  
     
  نشانه این است که به زودی با شکست روبرو خواهید شد.  
     
  خواب خوبی است اما به بهبود وضع شما در واقعیت کمکی نمی‌کند.  
     
  معنی خاصی نمی‌دهد.  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.