اگر مداد و کاغذ در اختیار داشتید چه تصویری می‌کشیدید؟

 
 
     
  منظره  
     
  درختها یا گلها  
     
  صورت خودتان  
     
  صورت یک فرد دیگر  
     
  یک حیوان  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.