به کدامیک نیاز ندارید؟

 
 
 

از میان تمام چیزهایی که دور و برتان قرار دارد، به کدامیک نیاز ندارید؟

 
     
  تلویزیون  
     
  روابط شخصی  
     
  کتابهای احمقانه  
     
  من به هیچ چیز نیاز ندارم.  
     
  من به همه آنها نیاز دارم.  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.