عبور از رودخانه
 
 
 

می ‌خواهید از رودخانه‌ای عبور کنید ولی تا جایی که چشمتان کار می ‌کند پلی نمی ‌بینید. چکار می ‌کنید؟

 
     
  با شنا عرض رودخانه را طی می ‌کنید.  
     
  یک قایق کوچک و ساده می ‌سازید و با آن عرض رودخانه را طی می ‌کنید.  
     
  به دنبال پل می ‌گردید.  
     
  به دنبال یک جای کم عمق می ‌گردید تا بتوانید پیاده از آب بگذرید.  
     
  صبر می ‌کنید تا رودخانه خشک شود.  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.