غروب آفتاب
 
 
 

فرض کنید که دارید به غروب آفتاب نگاه می‌کنید.

کدامیک از عبارتهای زیر، احساس شما را بهتر بیان می‌کند؟

 
     
  «اوه! چقدر زیبا و باشکوه است.»  
     
  «چقدر غمگین است. آدم گریه‌اش می‌گیرد.»  
     
  «چه هوای تمیزی است که می‌توان به این خوبی غروب آفتاب را دید.»  
     
  «من عاشقش هستم (یا من ازش نفرت دارم)» (برون ریختن احساسات)  
     
  «امروز هم تمام شد! فردا روز دیگری است.»  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.