آزمون کودکستانی‌ها

 
 
 

از بچه‌های کودکستان سوال زیر پرسیده شد:
«اتوبوس شکل زیر به کدام طرف حرکت می‌کند؟»


به دقت به شکل نگاه کنید.
جواب سوال بالا را می‌دانید؟
تنها دو جواب وجود دارد: «چپ» یا «راست»

v

v

v

v

v

درباره‌اش فکر کنید ...

v

v

v

v

v

هنوز نمی‌دانید به کدام طرف حرکت می‌کند؟

v

v

v

v

v
عیب نداره! ما به شما می‌گوئیم.

v

v

v

v

v

تمام بچه کودکستانی‌ها جوابشان این بود: به طرف چپ.
وقتی از آن‌ها پرسیده شد: «چرا فکر می‌کنید که اتوبوس به طرف چپ حرکت می‌کند؟»
جواب همه‌شان این بود: «چون درب اتوبوس دیده نمی‌شود.»
خجالت کشیدید، مگه نه؟
عیب نداره! ناراحت نباشید.
من خودم هم جوابش را نمی‌دونستم!

 

* اين آزمون توسط آقای حسین صادق‌فر از اعضای روان‌یار، ارسال گرديده است که بدين وسيله از ايشان تشکر و قدردانی می‌گردد.

 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.