تصویری که با بقیه متفاوت است کدام است؟

 
 
 

چهار تصویر از پنج تصویر زیر در یک خصوصیت مشترکند.تصویری که با بقیه متفاوت است کدام است؟

 
     
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.