شما اين شكل را چطور رسم مى كنيد؟

 
 
 

به عکس کوچک زير نگاه کنيد. شبيه به آن را روى يک ورق کاغذ رسم کنيد.

 
 
شما اين شكل را چطور رسم كرديد؟
 
     
 
   
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.