آزمون ضریب بینائی

 
 
 
با پاسخ دادن به 5 سوال زیر، ضریب بینایی خود را اندازه بگیرید.

برای هر یک از تصاویر زیر، به سوالات پرسیده شده به دقت پاسخ دهید.
1) به تصویر زیر در حدود یک دقیقه به دقت نگاه کنید:
 

 

هر وقت برای پاسخ به سوال آماده هستید اینجا کلیک کنید.

 

چیزی که دیدید را شرح دهید ....

 

من ‌توانستم یک پدر و یک پسر ببینم.

من توانستم فقط یک پدر ببینم.

من توانستم فقط یک پسر ببینم.

من هیچکدام از آنها را نتوانستم ببینم.

2) به تصویر زیر در حدود یک دقیقه به دقت نگاه کنید:
 

 

هر وقت برای پاسخ به سوال آماده هستید اینجا کلیک کنید.

 

چیزی که دیدید را شرح دهید ....

 

من توانستم یک مرغابی و یک خرگوش ببینم.

من توانستم فقط یک مرغابی ببینم.

من توانستم فقط یک خرگوش ببینم.

من هیچکدام از آنها را نتوانستم ببینم.

3) به تصویر زیر در حدود یک دقیقه به دقت نگاه کنید:
 

 

هر وقت برای پاسخ به سوال آماده هستید اینجا کلیک کنید.

 

چیزی که دیدید را شرح دهید ....

 

من توانستم یک جمجمه و یک زوج نشسته بر سر یک میز را ببینم.

من توانستم فقط یک جمجمه ببینم.

من توانستم فقط یک زوج که بر سر یک میز نشسته بودند را ببینم.

من هیچکدام از آنها را نتوانستم ببینم.

4) به تصویر زیر در حدود یک دقیقه به دقت نگاه کنید:
 

 

هر وقت برای پاسخ به سوال آماده هستید اینجا کلیک کنید.

 

چیزی که دیدید را شرح دهید ....

 

من توانستم ماهی‌ها و قایق‌های بادبانی را ببینم.

من توانستم فقط ماهی‌ها را ببینم.

من توانستم فقط قایق‌های بادبانی را ببینم.

من هیچکدام از آنها را نتوانستم ببینم.

5) به تصویر زیر در حدود یک دقیقه به دقت نگاه کنید:
 

 

هر وقت برای پاسخ به سوال آماده هستید اینجا کلیک کنید.

 

چیزی که دیدید را شرح دهید ....

 

من توانستم صورت یک خر و یک فُک را ببینم.

من توانستم فقط صورت یک خر را ببینم.

من توانستم فقط یک فُک را ببینم.

من هیچکدام از آنها را نتوانستم ببینم.

 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.