آزمون نمادها
 
 
   
 

نگاه سریعی به پنج شکل زیر بیاندازید. اولین و دومین شکلی که به نظرتان جالب و خوشایند هستند را انتخاب کنید. زیاد منطق و استدلال به کار نبرید. فقط یک انتخاب ساده و سریع.


 

 
     
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.