آزمون تصاویر
 
 
 

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و بر روی آن که برایتان از همه جالبتر و جذابتر است کلیک کنید. هم فرم و هم رنگ را در نظر بگیرید.

 

 

 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.