چه کسی صاحب گورخر است؟

 
 
     
 

16 واقعيت زير را در نظر بگيريد:

1) 5 خانه وجود دارد.

2) انگليسی در خانه قرمز زندگی می کند.

3) اسپانيايی يک سگ دارد.

4) در خانه سبز قهوه نوشيده می شود.

5) ايتاليايي چای می‌نوشد.

6) خانه سبز، بدون هيچ فاصله‌ای، در سمت راست خانه سفيد قرار دارد.

7) کسی که سيگار «کنت» می‌کشد، حلزون دارد.

8) سيگار «وينستون» در خانه زرد کشيده می‌شود.

9) در خانه وسطی، شير نوشيده می‌شود.

10) فرانسوی در اولين خانه زندگی می‌کند.

11) کسی که سيگار «مارلبورو» می‌کشد، همسايه کسی است که روباه دارد.

12) کسی که سيگار «وينستون» می‌کشد، همسايه کسی است که اسب دارد.

13) کسی که سيگار «مور» می‌کشد، آب پرتقال می‌نوشد.

14) ژاپنی سيگار «پارلمنت» می‌کشد.

15) فرانسوی در همسايگی خانه آبی زندگی می‌کند.

16) در هر خانه، يک مليت، يک حيوان، يک سيگارکش و يک نوشيدنی قرار دارد.

حال به 2 سوال زير پاسخ دهيد:

الف- چه کسی آب می‌نوشد؟

ب- چه کسی گورخر دارد؟


تذکر

کندی، رئيس جمهور سابق آمريکا، در 21 دقيقه پاسخ درست را پيدا کرد. اين زمان برای مدير بازاريابی يک مجله معروف بين المللی 2 ساعت بود. برای شما چقدر طول کشيد؟

 
     
« حدس زده می شود که تنها 1% مردم جهان قادر به حل این آزمون باشند »
     
 

:نظر خود را در مورد اين مطلب اعلام نماييد
( 3320  رای )
 
بی استفاده کم استفاده متوسط مفید خيلی مفید
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.