آزمون هوش
 
 
 
١٠ سوال زير را بر روى کاغذ جداگانه اى جواب دهيد و سپس به قسمت پاسخ ها مراجعه کنيد.
     
     
١.
  بعضى از ماهها ٣٠ روز دارند، بعضى ٣١ روز. چند ماه ٢٩ روز دارد؟
     
٢.
  اگر دکتر به شما ٣ تا قرص بدهد و بگويد هر نيمساعت يک قرص بخوريد، چقدر طول مى کشد تا تمام قرصها خورده شوند؟
     
٣.
  من ساعت ٨ شب به رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم که ٩ صبح زنگ بزند. وقتى که با صداى زنگ ساعت از خواب بيدار شوم چند ساعت خوابيده ام؟
     
٤.
  عدد ٣٠ را بر نيم تقسيم کنيد و عدد ١٠ را به حاصل تقسيم اضافه کنيد. چه عددى به دست مى آيد؟
     
٥.
  مزرعه دارى ١٧ گوسفند زنده داشت. تمام گوسفندانش بجز ٩ تا مردند. چند گوسفند زنده برايش باقى مانده است؟
     
٦.
  اگر تنها يک کبريت داشته باشيد و وارد يک اطلاق سرد و تاريک شويد که در آن يک بخارى نفتى، يک چراغ نفتى و يک شمع باشد، اول کداميک را روشن مى کنيد؟
     
٧.
  مردى خانه اى ساخــته اســت که هر چهار ديــوارش به سـمت جنوب پنجــره دارد. خرس بزرگــى به اين خانه نزديک مى شود. اين خرس چه رنگى است؟
     
٨.
  اگر دو سيب از سه سيب را برداريد، چند تا سيب داريد؟
     
٩.
  حضرت موسى از هر نوع حيوان چند تا با خود به کشتى برد؟
     
١٠.
  اگر اتوبوسى را با ٤٣ مسافر از مشهد به سمت تهران برانيد و در نيشابور ٥ مسافر را پياده کنيد و ٧ مسافر جديد سوار کنيد و در دامغان ٨ مسافر را پياده و ٤ نفر را سوار کنيد و سرانجام پس از ١٤ ساعت به تهران برسيد، نام راننده اتوبوس چيست؟
 
     
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.