(چند سوال هوش (2

 
 
 

 

١.
  مردی ١٠ میلیون تومان برای سه نفر از دوستانش و همسران آنها به ارث گذاشت. سهم زنها روی هم رفته ٣,٩٦٠,٠٠٠ تومان شد. مریم صد هزار تومان بیشتر از میترا و فرزانه صد هزار تومان بیشتر از مریم به دست آوردند. فرهاد به اندازه همسرش به دست آورد. بهروز ٥٠% بیشتر از همسرش و رامین دو برابر همسرش به دست آوردند. اسم همسر هر یک از مردان را پیدا کنید.
جواب
       
٢.
 

آن چیست که متعلق به شماست ولی دیگران بیش از خودتان آن را به کار می برند؟

جواب
       
3.
  در چه ساعتی بعد از ساعت 4 بعدازظهر، عقربه‌های ساعت و دقیقه و ثانیه شمار دقیقاً بر روی هم قرار می گیرند. جواب
       
4.
  چطور امکان دارد که بهروز پشت سر کامران ایستاده باشد و در همان زمان کامران هم پشت سر بهروز ایستاده باشد. جواب
       
5.
 

یک نوع از حیواناتی که بر روی کره  زمین زندگی می‌کردند به دلیل بیماری خاصی که پیدا شد همگی از بین رفتند و هیچ نمونه‌ای از آنها بر روی کره  زمین باقی نماند. این بیماری بر روی حیوانات دیگر هیچ تأثیری نداشت. اما پس از یکسال و اندی دوباره آن نوع حیوان بر روی کره زمین ظاهر شدند و به حیاتشان ادامه دادند. چطور چنین چیزی ممکن است؟

جواب
 
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.