آزمون خلاقیت
 
 
 
آزمونهای هوش معمولاً مهارتهای ریاضی و زبانی افراد را می‌آزمایند. امّا آنچه ما می‌خواهیم در اینجا انجام دهیم ارزیابی حافظه  تداعی شماست. ممکن است پاسخهای درست دیگری نیز برای سؤالهای زیر وجود داشته باشند امّا می‌توانید از این پاسخها حداقل برای ارزیابی مهارتهای فکری خود استفاده کنید.

دستورالعمل: هر یک از سوالات زیر شامل حرف اول کلماتی است که یک عبارت صحیح را به وجود می‌آورند. شما باید آن کلمات را پیدا کنید.
برای مثال: 7= تعداد «ر» در «هـ»
جواب: 7= تعداد روزها در هفته
     
     
١.
  32= تعداد «ح» در «ا»
     
٢.
  7= تعداد «ع» در دنیای «ق»
     
٣.
  9= تعداد «س» در «م» شمسی
     
٤.
  88= تعداد «ک» در «پ»
     
٥.
  0= «د» «س» که در آن آب «ی» می‌زند.
     
٦.
  24= «س» در «ر»
     
٧.
  2= تعداد «چ» در «د»
     
٨.
  10= تعداد «ر» در کد «پ»
     
٩.
  11= تعداد «ب» در «ت» «ف»
     
١٠.
  30= تعداد «ر» « ا» در سال «ک»
   
11.
  64= تعداد «خ» در صفحه «ش»
 
     
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.