رابطه شما با اعداد چطور است؟

 
 
   
 

سوال 1) عدد بعدی در دنباله زیر چیست؟

? , 1 , 6 , 19 , 4 , 14 , 2

 
 
2

21

8

 
   
 

سوال 2) عدد بعدی در دنباله زیر چیست؟

? , 17 , 13 , 11 , 7 , 5 , 3 , 2

 
 
18
19
20
21
22
 
   
 

سوال 3) عدد بعدی در دنباله زیر چیست؟

? , 21 , 13 , 8 , 5 , 3 , 2 , 1 , 1 , 0

 
 

31

34

37

39

 
   
 

سوال 4) عدد بعدی در دنباله زیر چیست؟

? , 64 , 27 , 8

 
 

72

81

91

125

 
 
 

سوال 5) عدد بعدی در دنباله زیر چیست؟

? , 5 , 6 , 92 , 10 , 111 , 14 , 128

 
 

2

4
5
74
 
   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.